S.R.-WELDINGSTEEL

  Termín na podanie daňového priznania sa blíži

  • Pridané: 14.03.2022

  Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2022 a tak vám zostáva ešte niekoľko dní na splnenie si tejto povinnosti. Odporúčame vám, aby ste si dali vypracovať daňové priznanie odborníkmi. Nápomocné môžu byť aj rôzne online platformy, ale kvalifikovaná účtovníčka vám zodpovie aj na vaše otázky spojené s daňovými otázkami.

  Ako podať daňové priznanie?

  Vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Avšak niektoré daňové subjekty musia podať elektronicky svoje daňové priznanie. 

  Podľa § 14 daňového poriadku ide o:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),

  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

  Ideálne je preto, ak vaša účtovníčka priamo elektronicky komunikuje s daňovým úradom a vaše daňové priznanie pošle online.

  Povinné prílohy

  • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,

  • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP už nie je potrebné opakovanie prikladať doklady, ak už boli priložené v predchádzajúcich priznaniach. Pokiaľ však došlo k nejakým zmenám, je nutné predložiť požadované doklady,

   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy, pokiaľ jeho dieťa študuje na Slovensku. V prípade ak dieťa navštevuje školu v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy je nutné priložiť,

   • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus na vyživované dieťa(deti)podľa § 33 ZDP v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,

  • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP,

  • kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená,

  • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,

  • kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. [nové okno] o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

  Poukázanie 2%

  Aj tento rok je možné poukázať 2% alebo 3% zo zaplatenej dane. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

  Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

  V daňovom priznaní je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]). Tento údaj slúži na kontrolu, či skutočne uvedený prijímateľ dostal uvedenú sumu z daňového úradu.

  V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Finančnú správu Slovenskej republiky alebo daňových či účtovných poradcov. 

  Zdroj: financnasprava.sk

   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.